Transvaalplein Amsterdam-Oost Projectmanagement is een vak. Daar heeft de overheid wel ervaring mee. Hoe vaak kwamen en komen overschrijdingen van kosten en planning wel niet voor. Inmiddels zijn na parlementaire onderzoeken richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van grote infrastructurele projecten. Hoofddoel: projecten voorspelbaar en kosten en tijd beheersbaar te maken. We nemen u even mee in de tijd.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is het risico-denken toegepast. Amsterdam en Rotterdam werkten samen met de TH Delft, de NS, nu ProRail, en Rijkswaterstaat (RWS) in een methode voor het toepassen van risicomanagement in projecten: RISMAN. Het verbijzonderen van een opdrachtgever voor de projecten heeft tot verdere professionalisering van het projectmanagement geleid.

In 2005 is bij Rijkswaterstaat Integraal projectmanagement (IPM) geïntroduceerd. IPM is een professioneel projectmanagement, waarbij belangrijke functies verbijzonderd worden om een goed projectresultaat te verkrijgen.  Maar het kan ook anders. Ons projectmanagement is aangepast aan uw organisatie. Alle voordelen worden zo opgeteld. Wij investeren samen in uw organisatie, zo wordt uw organisatie beter en worden de projectdoelen gehaald.

 

In het onderzoeksrapport ‘Het vijftal van Rijkswaterstaat’ van Babette van Heeren (afstudeerscriptie Universiteit van Twente, maart 2010) wordt het doel van het IPM model geformuleerd als  ‘.. Rijkswaterstaat zorgen voor meer uniformiteit en standaardisatie in de aansturing, organisatie en bemensing van projecten. Het IPM-model is een samenwerkingsmodel, waarbij het van belang is balans te vinden tussen enerzijds de procesaansturing en anderzijds de inhoudelijke kwaliteitsborging. Vanuit verschillende disciplines moet binnen een project worden samengewerkt om verschillende (deel)producten goed op elkaar te laten aansluiten, uiteindelijk resulterend in één integraal projectresultaat.’

 

In het IPM-model zijn naast de opdrachtgever de volgende managementgebieden te onderscheiden:

  • Risicomanagement voor planning, kosten en scope;
  • Omgevingsmanagement voor het beheersen van veelal externe projectinvloeden;
  • Contractmanagement;
  • Beheersen van de techniek.

 

Terug naar 2019. Bureau Weteling past net als Rijkswaterstaat een projectmanagement-techniek toe, maar die is 100% toegesneden op uw organisatie. Wij maken altijd gebruik van de deskundigheden in uw organisatie en wij voegen onze kennis en kunde daaraan toe.Geen dubbel werk en recht op het resultaat af.

 

Wij werken met een ‘veelkleurig’, dus een divers projectteam waar de disciplines kosten, tijd, scope, techniek en duurzaamheid de kwaliteit en de risico’s van het project beheersen. Het projectteam werkt creatief en commercieel samen met de stedenbouwkundige, de architect en de ontwikkelaar om een stedenbouwkundige ontwikkeling en de daarbij horende infrastructuur  in een gemeente succesvol te realiseren. Om dat in goede banen te leiden, dat is ons vak.